Kysy niin vastaan!

Ville Toivanen
puh: 044 529 6340
email: toivanen.ville@gmail.com


http://www.keskusta.fi

Share |

Keskustan kaupunkiohjelma Joensuulle vuosiksi 2021-2025

Keskusta- tunteen, toivon ja toiminnan puolue.

Kaupunki olemme me!

Keskustan kaupunkiohjelma Joensuulle vuosiksi 2021-2025

 

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on luotu laajalla kansallisella yhteistyöllä.

Keskusta korostaa, että sen olemme me kaikki saaneet yhdessä aikaan.

Huhtikuun 2021 kuntavaaleilla on siksi myös yleispoliittinen merkitys. Suomi voi sitä paremmin, mitä paremmin voivat kunnat ja kuntalaiset.

Vastakkainasettelu synnyttää vain vahinkoja. Siksi Keskusta korostaa, että me arvostamme ja kunnioitamme toisiamme, rakennamme yhdessä vieläkin parempaa huomista.

Olemme huomisen Joensuu- se kotimainen.

 

Talous on kivijalka

Vahva kuntatalous varmistaa kaupungin vallan sen päätettävissä olevissa asioissa.

Päätöksenteon yksi keskeinen elementti on vastuullisuus. Aina on ajateltava myös huomista.

Emme kannata kuntaverojen korottamista uudella vaalikaudella muuten kuin siinä tapauksessa, ettei toimintojen ja rakenteiden uudistamisella kyetä hillitsemään velkaantumista.

Edellytämme, että valtionosuudet jaetaan kunnille ja sote-uudistuksen toteuduttua myös maakunnille tarveperustaisesti riippumatta maan kulloisenkin hallituksen poliittisesta kokoonpanosta.

Vahva kuntatalous on merkittävä tekijä sekä palveluiden turvaamisessa että joensuulaisten työllistymisessä.

Mielestämme Joensuun on laadittava varasuunnitelma myös sen varalle, että koronapandemia pitkittyessään rasittaa merkittävästi kaupungin taloutta ja elinvoimaisuutta.

 

Työ luo toimeentuloa

Joensuun kehityksen ja kasvun keskeinen perusta ovat toiminnallisesti terveet, kasvuhakuiset yritykset.

Kaupungin vahvojen ja monipuolisten koulutusorganisaatioiden on turvattava entistäkin paremmin kaupunkiseudun ja koko maakunnan yritysten osaavan työvoiman saaminen.

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus, ammattikorkeakoulu, Riveria ja konservatorio mahdollistavat nuorille paljon erilaisia tulevaisuuden valintoja. Koulutus on tärkeimpiä hyvän huomisen rakentajia.

Meidän Joensuumme käy aktiivista vuoropuhelua yritysten kanssa ja panostaa voimakkaasti mahdollistavaan elinkeinopolitiikkaan.

Varmistamme yritysten mahdollisuudet saada asiantuntevaa neuvontaa työllistämisessä, tutkimus-, kehittämis- ja investointihankkeissa, koulutuksessa sekä markkinointi- ja vientiponnisteluissa.

Edistämme mahdollisuuksien mukaan muualta tulevien osaajien puolisoiden työllistymistä kaupunkiseudulla.

 

Paikallisuutta ja yritysmyönteisyyttä

Keskustassa pidämme tärkeänä yrittämisen mahdollistamista.

Se toteutuu sujuvoittamalla lupakäsittelyä ja kaavoitusta.

Joensuumme toimii aktiivisesti julkisten hankintojen kehittämisessä niin, että kuntien yhteisen hankintatoimen kilpailutuksessa paikallisuuden pisteytystä korotetaan nykyisestä.

Maaseudun yrityksille, asukkaille ja loma-asukkaille tärkeiden yksityistieavustusten taso säilytetään.

Ruokaa läheltä

Julkisten palvelu- ja tavarahankintojen rinnalla myös ruokaomavaraisuudella on suuri merkitys aluetalouteen ja työllisyyteen.

Maitotuotteiden terveysvaikutukset ovat kiistattomia. Siksi tuemme maito- ja juustomeijerin toimintaa Joensuussa.

Meidän Joensuumme pitää huolta siitä, että kaupunkilaisilla on julkisessa ruokailussa aina mahdollisuus ravinteikkaaseen ja maukkaaseen ateriaan niin maitotuotteiden-, lihan- kuin kasvissyöjille.

Tuontiruuan osuus julkisissa ateriapalveluissa puolitetaan vuoteen 2025 mennessä. Se edellyttää paikallisten ja muiden kotimaisten raaka-aineiden voimakasta lisäämistä ruokapalveluissa.

Joensuun valmisteilla olevassa uudessa maaseutuohjelmassa pitää varata valtuustotasolla sitova rahoitus kehittämishankkeisiin.

Kaupungin on haettava aktiivisesti rahoitusta harvaan asutun maaseudun (Hama) kehittämiseen erityisesti Enon ja Tuupovaaran alueelle.

Lapset ja nuoret keskiössä

Päätösvalta päivähoidosta, koulutuksesta, kulttuurista ja nuorisotoimesta pysyy kunnilla mahdollisesta maakunta-sotesta huolimatta.

Järjestämme Joensuussa päivähoidon, varhaiskasvatuksen ja alakoulujen opetuksen lähipalveluna, kun riittävä lapsimäärä täyttyy.

Louhiojan ja muiden maaseutukoulujen toiminta turvataan aina, kun oppilasmäärä on yli 40 tai muun yhdessä sovitun alarajan. Kaupungin ainoa maaseutulukio säilytetään Pyhäselässä.

Uusien koulujen suunnittelu- ja investointiaikataulun pitää ulottua vähintään 20 vuoden päähän tulevaisuuteen.

Olemme valmiita ratkaisuihin, joissa perhe voi valita lapselleen lähimmän ala- tai yläkoulun kuntarajoista riippumatta.

Lasten kotihoidon kuntalisä palautetaan talousarvioon, jos valtio ei korota kotihoidon tukea. Koululaisten iltapäivätoimintaa kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa.

Nuorten kesätyöllistämistä jatketaan. Kehittämme malleja, joiden avulla nuorille löytyy pysyviä työpaikkoja kotiseudulta valmistumisen jälkeen.

Etsivää nuorisotyötä kehitetään.

Metsäpääkaupungin nokka pystyyn

Joensuussa on kansainvälisesti tunnustettua huippuosaamista muun muassa metsäbiotaloudessa ja fotoniikassa.

Joensuu tunnetaan Euroopan ja jopa maailman johtavana metsäpääkaupunkina. Se on itsekehun paikka. Saamme olla ylpeitä kaupungistamme.

Metsäbiotalouden vahvistuminen muun muassa uusien puupohjaisten tuotteiden avulla tukee koko maakunnan kehitystä, myös kuntien ja kylien paikallistaloutta, maataloutta sekä metsätaloutta.

Yhteistyöllä maakunta kehittyy

Haluamme panostaa alueellisessa edunvalvonnassa Joensuun seudun kuntien ja koko maakunnan hyvähenkiseen, tavoitteelliseen ja vahvaan yhteistyöhön.

Siitä käytännön esimerkkinä on nopea Itärata, samoin sujuvat muut joukkoliikenne- ja tietoyhteydet valokuituineen sekä kaupunkikeskustassa, muissa taajamissa että maaseudulla.

Biopolttoaineilla toimivia lähijoukkoliikenteen ratkaisuja kannattaa mielestämme kehittää seudullisella yhteistyöllä.

Yhdessä muiden kuntien kanssa pyrimme tarjoamaan etätyötä tekeville yrityksille ja henkilöille etätyötiloja ja kohtaamispaikkoja.

Vastuullinen yhteisö välittää

Joensuu on vireä, vihreä ja monikulttuurinen kaupunki.

Kylä- ja asukasyhdistykset, samoin sosiaali- ja terveysalan, kulttuurin, liikunnan ja muut vapaa-ajan yhdistykset ovat merkittäviä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjiä.

Ne ansaitsevat sekä toiminnallista tukea että kaupungin toimitiloja tavoitteidensa toteuttamiseen.

Tuemme kaupungin ylläpitämiä liikunta- ja vapaa-ajan harrastuksia kuten kuntosaleja, ulkoilureittejä ja hiihtolatuja sekä kansalaisopiston ja vapaan sivistystyön toimintaa koko kaupunkialueella.

Haluamme kumppanuuden, vuoropuhelun ja yhdessä tekemisen keskeiseksi toimintaperusteeksi.

Meidän Joensuussamme kuunnellaan yhdistysten lisäksi myös asukkaita muun muassa asukasilloissa, kuntalaiskyselyillä ja osallistavalla budjetoinnilla.

Vastuullinen Joensuu turvaa arjen sosiaali- ja terveyspalveluiden tasavertaisen tarjonnan yhdessä Siun soten kanssa koko alueellaan. Ikäihmisten, vammaisten ja omaishoitajien jaksamiseen panostetaan, samoin perhehoitoon ja palveluasumiseen.

Vahvistamme erityistä tukea tarvitsevien ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista EU:n Vammaiskortin käyttöönoton laajentamisella kaupungin palveluissa.

Virrasta sykettä

Haluamme Pielisjokivarren elämisen sykkeen laajentuvan myös Kauppatorille ja keskustan kivijalkamyymälöihin.

Kantakaupungin nykyiset viheralueet säilytämme rakentamattomina kaupunkiluonnon monimuotoisuuden, kaupunkilaisten viihtyvyyden sekä lähiluontomahdollisuuksien turvaamiseksi.

Laajapohjaisen ja elävän kaupunkikulttuurin positiivinen vastakohta on elävä maaseutu upeine luontoineen ja monine mahdollisuuksineen.

 Joensuun laajan maaseutualueen elinvoima vahvistamiseksi tuemme haja-asutusalueiden rantatonttien rakentamista ympärivuotiseen asumiseen silloin, kun jätevesilain ja rakennusjärjestyksen vaatimukset täyttyvät.

Vastuullinen kehittäjä

Meidän Joensuumme kantaa vastuunsa kestävästä kehityksestä, luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastomuutoksen hillinnästä.

Sosiaalisesti kestävä kaupunki mahdollistaa asukkailleen edellytykset terveyteen, toimintakykyyn, koulutukseen ja työllistymiseen ja hyvään elämään kaikissa ikäryhmissä.

Joensuu on vastuullinen ja arvostettu työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista, joihin uuden kauden valtuustosopimuksella sitoutetaan mukaan myös kuntapäättäjät työnantajan ylimpänä edustajana.

 

JOENSUU OLEMME ME KAIKKI YHDESSÄ